post Image

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα δραστηριοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο υποψήφιος πρέπει:

1. Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.

2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α' 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

6. Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.

7. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.

8. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β', Γ' ή Δ'.

9. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 2, 3 και 5 προϋποθέσεων.
2.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
3.Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
4.Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης.
5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο).
6.Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
7.Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού είκοσι (20) ευρώ
8.Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.
9.Ιατρικό Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (ΟΜΑΔΑ 2).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε και την επέκτεινε.

2. Το αποδεικτικό είσπραξης του παραβόλου εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-Τύπος παραβόλου: Συμμετοχή ….)

3. Η γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται από τον υποψήφιο στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέτασή του.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α' 212).

5. Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιος έχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν εκ νέου προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών για συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξεταστική δοκιμασία.

6. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τα εκ του νόμου οριζόμενα, θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις και παράλληλα αποκλείεται από αυτές για το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο ενδιαφερόμενος, για την επανεξέτασή του, προσκομίζει εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στην ειδική θεωρητική εξέταση.

 

ΧΡΟΝΟΣ: Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου γίνεται από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική Αίτηση συμμετοχής- Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας του περιεχομένου του υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο όπου θα διεξαχθεί η ειδική θεωρητική εξέταση παραδίδοντάς του σχετική Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε) όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) καθώς και κάθε άλλη σχετική προς τη εξέταση πληροφορία.

Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση του εντύπου της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 95 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α')

Άρθρο 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 14 του π.δ. 244/1987 (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως ισχύει.

Υπ' αριθμ. οικ Α 23111/1479/6-10-2016 (Β' 3413) υ.α.

 

 

Εξεταστέα Ύλη
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα, υπόκεινται σε θεωρητική εξέταση επί των εξής θεματικών ενοτήτων:

α. Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

β. Γενικά στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων.

γ. Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών.

δ. Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί την ειδική άδεια οδήγησης.

Καλέστε μας:

Ραφήνα: 22940 22221 - Ν. Μάκρη: 22940 50676